Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AdatElérhetőségFrissítésMegőrzés
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Link
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
Letöltés
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ
Faragóné Magyarosi Krisztina
Telefon: 06 84/525-723
Email: faragone.kriszta@koppany-volgye-kek.hu
Posta cím: 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 56.

ORVOSIGAZGATÓ
Dr. Szabóné Fekete Beáta
Telefon: 06 84/525-701
Email: titkarsag@koppany-volgye-kek.hu
Posta cím: 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 56.

GAZDASÁGI VEZETŐ
Egyed Judit
Telefon: 06 84/525-703
Email: gazdasagi@koppany-volgye-kek.hu
Posta cím: 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 56.

TITKÁRSÁG
Vitézné Ócsag Katalin
Telefon: 06 84/525-701
Email: titkarsag@koppany-volgye-kek.hu
Posta cím: 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 56.

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
Barabás Dávid
Telefon: 06 84/525-702
Email: efi_tab@koppany-volgye-kek.hu
Posta cím: 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 56.
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
Letöltés
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AdatElérhetőségFrissítésMegőrzés
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Társasági szerződés

SZMSZ

Adatvédelmi szabályzat

EESZT GDPR tájékoztató

Felügyelő bizottság ügyrend

Javadalmazási szabályzat

Felügyelő bizottság ügyrend kivonat

Javadalmazási szabályzat kivonat

Házirend
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Szakorvosi óraszám

Térítési díj szabályzat
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
Jegyzőkönyv 20170525

Jegyzőkönyv 20180531
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
ÁSZ jelentés
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Közzétételi szabályzatA változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok

AdatElérhetőségFrissítésMegőrzés
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
Link
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveLink

Tisztviselők díjazása

Tisztviselők díjazása 2019

Tisztviselők díjazása 2020

Tisztviselők díjazása 2022

Tisztviselők díjazása 2023
NegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
EFOP-2_2_19-17-2017-0095_TSZ
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Közbeszerzési terv 2018
NegyedéventeLegalább 1 évig archívumban tartásával
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Nettó 5 millió feletti szállító

Nettó 5 millió feletti szállító 2023
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig